O nás

ZÁMĚR A CÍL PROJEKTU
Záměr nastavení principů rovnosti ve vzdělávání vyžaduje zajištění rovných podmínek pro všechny děti, žáky, studenty (dále jen žák/žáci), včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Principy rovnosti jsou zapracovány do strategických záměrů ČR ve školství a souvisejí s nimi i aktuální legislativní změny, které kladou zvýšené nároky na schopnost vzdělávacího systému poskytovat adekvátní podporu žákům ohroženým sociálním vyloučením, žákům z odlišného kulturního prostředí a žákům s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami.

DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU:
Monitorovat postup při zavádění společného (inkluzivního) vzdělávání a navrhovat a ověřovat množnosti řešení:

identifikovat a popsat změny a případné problémy spojené se zaváděním společného vzdělávání, navrhovat řešení;
vyhodnocovat, jak upravený RVP ZV (ŠVP, IVP) a podpůrná opatření ovlivňují průběh vzdělávání a jeho výsledky u žáků s potřebou podpory, u žáků bez identifikované podpory i třídy jako celku;
zaznamenat, sledovat a vyhodnocovat změny v práci pedagogických pracovníků, které budou v přímé souvislosti s realizací společného (inkluzivního) vzdělávání;
Podporovat pedagogické pracovníky při uskutečňování společného (inkluzivního) vzdělávání;

stanovit kritéria pro výběr a následně pro hodnocení kvality lektorů; vytvořit tým lektorů pro vzdělávání PP;
vytvořit programy dalšího vzdělávání ke klíčovým tématům potřebným pro úspěšné zavádění a realizaci společného vzdělávání;
zajistit ověření připravených programů DV PP formou pilotáže;
Podpořit výuku češtiny jako druhého jazyka;

připravit a pilotně ověřit nástroj pro zjišťování úrovně jazykových kompetencí žáků a žáků cizinců, popř. českých žáků bez znalosti češtiny;
připravit program DVPP pro využívání nástroje pro zjišťování úrovně jazykových kompetencí žáků cizinců;      
Vytvořit referenční rámec českého znakového jazyka pro úrovně A1 – B2.