Počet nalezených výsledků: 134
Jak změna žánru ovlivňuje podobu text

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci se naučí obsah výchozího textu transformovat do jiných formátů. Při tom si uvědomí, jak významně forma textu ovlivň..

Zachycení obsahu textu na časové ose

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci se naučí obsah výchozího textu zpracovávat formou časové osy. Podmínkou jeho zpracování je detailní a hluboké poroz..

Jan Amos Komenský v digitální éře

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Publikace projektu PPUČ „39 NÁMĚTŮ PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ, DIGITÁLNÍ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI“ – celá publikace dostupná ..

Sugar Cookies

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák porozumí textu v kontextu shlédnutého videa, vyvozuje význam slov, která jsou podstatná k pochopení textu. Podle náv.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Potravinové lístky

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák si osvojí nové poznatky o životě lidí za 2. světové války i po ní, uplatní při řešení úkolů schopnost čtení s porozu.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Perspektiva

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák na základě práce s různým obrazovým materiálem (fotografie vlastní i umělecké, reprodukce uměleckých děl apod.) zjiš.., Autor: PPUČ-1ST-tým

I věci mohou vyprávět

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák vyhledá a s pomocí digitálních technologií zaznamená a uchová zjištěná data týkající se předmětů z naší minulosti, v.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Ozdobný zápich

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák vyrobí zápich z drátku podle instrukcí a prostřednictvím vlastní činnosti si ověří správnost popisu pracovního postu.., Autor: PPUČ-1ST-tým

O Šípkové Růžence s Ozobotem

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák si rozvíjí svou slovní zásobu při práci s literárním textem. Aktivně naslouchá čtenému textu a interpretuje jeho obs.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Sestavujeme rodokmen

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák rozliší příbuzenské a mezigenerační vztahy a sestaví správně rodokmen. Odkazovaná aktivita je součástí publikace .., Autor: PPUČ-1ST-tým

Poznej nebo zakóduj přísloví

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák si osvojí jeden ze způsobů kódování a dekódování informace – kódování obrázkem., Autor: PPUČ-1ST-tým

Poznej a zakóduj pohádku

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák si osvojí jeden ze způsobů kódování a dekódování informace – kódování obrázkem. Odkazovaná aktivita je součástí p.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Dětské hřiště

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák tvoří vlastní matematické prostředí, vychází ze zkušenosti s řešením matematického prostředí hřiště a z jeho zákonit.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Čtení slabik s Bee-Botem

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák určí počáteční slabiku slova na obrázku, orientuje se v tabulce slabik (řádek, sloupec, číslování), rozumí významu s.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Cesta domů

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák přečte algoritmus zapsaný pomocí symbolů, nalezne v algoritmu chybu (analýza problému) a opraví ji podle souvislosti.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Zajímavosti o vejcích

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák odhalí, zdůvodní a opraví nesprávná tvrzení v textu. Při posuzování předložených informací využije osvojené matemati.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Zahrada

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák hledá vlastní postup řešení, zvolený postup vysvětlí a zdůvodní. Odkazovaná aktivita je součástí publikace "49 ná.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Skok daleký v grafu

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák zrealizuje alespoň jeden platný pokus ve skoku dalekém, převede realizované sportovní výkony do podoby grafu, sestav.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Obvod jako výzva

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák ve spolupráci s ostatními přiřadí získané indicie k názvu stromu, vyhledá ho v blízkém okolí, navrhne řešení badatel.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Obrázek podle popisu spolužáka

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák načrtne obrázek podle postupného popisu svého spolužáka. Odkazovaná aktivita je součástí publikace "49 námětů pro.., Autor: PPUČ-1ST-tým