Počet nalezených výsledků: 134
Kdo je NEJ / Who is the best

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák si upevní stupňování přídavných jmen, využije sloupcový diagram pro porovnávání daných objektů, vytvoří vlastní diag.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Proměny v čase

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák samostatně pozoruje a vhodným způsobem zaznamená proměnu zvolených objektů v daném časovém úseku, výsledky svého poz.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Opičí jídelní lístek

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák vede ve dvojici rozhovor a dodržuje společenská pravidla. Využívá osvojený matematický aparát (sčítání a odčítání) p.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Lentilky

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák odhadne, zaznamená a ověří počet a barevné složení lentilek uvnitř krabičky. Pro záznam zjištěných údajů využije slo.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Geometrické skládanky

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák si osvojí novou slovní zásobu (geometrické tvary), upevní si dříve osvojenou slovní zásobu (čísla) a gramatické stru.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Jak se chovat při bouřce

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák formuluje zásady bezpečného chování při bouřce. Žák zpracuje leták v digitální podobě formou „storytellingu“. Odk.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Pracujeme s daty

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák zpracuje zobrazení dat za pomoci digitálních technologií. Odkazovaná aktivita je součástí publikace "49 námětů pr.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Postavíš dům nebo město

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák zpracuje v jednoduchém digitálním prostředí obrázek dle předlohy a uloží ho na určené místo. Odkazovaná aktivita .., Autor: PPUČ-1ST-tým

Tvoříme text netradičně

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák vytvoří pozvánku na oslavu narozenin netradičním způsobem – zadáním digitálního textu hlasem. Odkazovaná aktivita.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Plánujeme výlet – tvoříme infografiku

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák plánuje trasu jednodenního školního výletu do Prahy. Žák si prakticky vyzkouší tvorbu infografiky k plánovanému výle..

Plánujeme výlet – tvoříme pozvánku

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák připraví a naplánuje jednodenní výlet do okolí. Žák si prakticky vyzkouší tvorbu pozvánky na výlet s využitím digitá..

17. listopad

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů, vyhledá požadované informace také prostředn.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Zuby na draka

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák ve spolupráci s ostatními popíše rizika nevhodného postupu při vyhledávání informací online; navrhne způsob, jak tat.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Rozcestník

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák identifikuje matematický problém, který vyplývá z uvedené situace, a zvolí si způsob, jak jej bude řešit. Dohledá po.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Přihláška do kroužku

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák se seznámí s podobou jednoduchého formuláře, naučí se vyplnit údaje do formuláře, uvědomí si, že si má chránit své o.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Londýn

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák si osvojí základní informace o Londýnu, s využitím internetu přiřadí k fotografiím názvy staveb a míst, ověří správn.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Zmrzliny

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák roztřídí data (obrázky) podle daných kritérií, navrhne vlastní tabulku. Odkazovaná aktivita je součástí publikace.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Kočkopes

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák na základě předchozí zkušenosti práce s textem popíše postavu zvířete, při vlastní tvorbě obrázku a psaní textu využ.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Ikony

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák rozumí významu ikon vybraných aplikací. Odkazovaná aktivita je součástí publikace "49 námětů pro rozvoj čtenářské.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Fruit and Vegetable Salad

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák si osvojí novou slovní zásobu (ovoce a zelenina), upevní si dříve osvojenou slovní zásobu (čísla, barvy) a gramatick.., Autor: PPUČ-1ST-tým