Počet nalezených výsledků: 62
Čtenářská, matematická a digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání

Datum publikace: 30.11.2021, Anotace: Myšlenka, že pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti (dále jen základních gramotností) je nutné společ..

TIO a reklama

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Příběh nabízí zamyšlení nad tématem přílišného nakupování a důležitosti kamarádských vztahů, nad využíváním a hodnotou s.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

TIO a signál

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Pomocí příběhu nahlédnete společně s robůtkem TIO a Michalem do historie. Dozvíte se, jak se dřív lidé dorozumívali a ko.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Navrhujeme rozpočet městské knihovně

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci pracují s rozpočtovou tabulkou městské knihovny. V první fázi z tabulky získávají data, ve fázi druhé navrhují rozp..

Náš podnikatelský plán

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci se seznámí s obsahem pojmu „podnikání“ a podle svých preferencí a inspirací z konkrétních příkladů vytvoří a násled.., Autor: PPUČ-2ST-tým

5 proti 5

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci si díky vytváření a realizaci soutěžní hry rozvíjí kromě komunikačních a prezentačních dovedností i matematickou gr.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Vyhledávej jako expert

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci formulují otázky vztahující se k obsahu výukového videa. Pomocí nástrojů internetového vyhledávače Google na ně vyh.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Environmentální souboj

Anotace: Žáci představí argumenty, kterými podpoří zvolené tvrzení. Argumenty pro diskuzi vyhledávají v odborné literatuře či v d.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Záhadný paleontologický objev

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák se seznámí s principy vědecké práce. Ověří si, že vědecká práce vyžaduje kreativitu, vytrvalost a spolupráci při tvo.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Kyseliny a zásady v kuchyni

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci se naučí měřit pH hodnotu běžně používaných tekutin v kuchyni a ty seřadí podle hodnoty pH od nejzásaditějších po n.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Voda – balená, nebo z kohoutku?

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci navrhnou postup řešení úlohy, ve které mají určit, která z vod, balená či kohoutková, je vhodnější k pití. Vyřeší p.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Hustota

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák změří pomocí hustoměru hustoty různých kapalin a uspořádá je podle zjištěných hodnot. Na základě získaných vědomostí.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Gravitační síla – tíhové zrychlení: Hmotnost tělesa

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci prohloubí své znalosti o vztahu mezi silou a hmotností těles pomocí měření siloměrem. Vypočítají hmotnost učebnice ..

Gravitační síla – tíhové zrychlení: Gravitace nejbližší Zemi

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci prostřednictvím vyhledaných informací a následné diskuze společně vytvoří tabulku s údaji o velikostech gravitační ..

Chráním sebe, chráním tebe

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci vytvoří infografiku na téma ochrana osobních profilů na sociálních sítích, která vychází ze získaných a zpracovanýc.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Průměrný deváťák

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci se seznámí v rámci vlastního statistického šetření s principy a pravidly sběru dat a jejich zpracování. Žáci se učí.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Singapurské slovní úlohy aneb jaké číslo dává smysl?

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák vyřeší problém tak, že nalezne chybějící informace a umístí je při řešení úlohy zpět do textu úlohy. Žák dokáže vysv..

Žíznivé úspory

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci skrze environmentální téma plýtvání vodou rozvíjí čtenářskou, matematickou i digitální gramotnost. Žáci v rámci akt.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Zdravá výživa v číslech (Healthy diet in numbers)

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Cílem aktivity je aplikace poznatků z dalších vzdělávacích oblastí do výuky cizího jazyka. Žák si osvojí slovní zásobu o..

Zachycení obsahu textu na časové ose

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci se naučí obsah výchozího textu zpracovávat formou časové osy. Podmínkou jeho zpracování je detailní a hluboké poroz..